Staff Members
Sn Name Designation Telephone Mobile Email
1. Deputy Secretary 07552704103 9109919092
2. Sh. Mahesh Assudani Section Officer 07552704134 9630616879
3. Sh. Anil Hirau Section Officer 07552704155 9200021007
4. Sh. Dushyant Sharma Senior Accountant 07552704162 9999570877
5. Sh.Praveen Katolkar Personal Assistant 07552704107 9424410360
6. Sh. Ram Bahadur Kushwaha Junior Accountant 07552704109 9826738370
7. Sh.Vijay Vyas Comp. Optr.Gr. II 07552704102 9425372282
8. Sh.Durgesh Satankar Comp. Optr.Gr. II 07552704139 9826521553
9. Sh.Vinod Kumar Soni Comp. Optr.Gr. II 07552704164 9424413801
10. Sh.J.M.Wallace Comp. Optr.Gr. II 07552704147 9630066777
11. Sh.Jivan B.Koli Comp. Optr.Gr. II 0 7552704135 8109242886
12. Mrs.Manisha Katolkar Stenographer Gr.II 07552704129 9407278737
13. Sh.K.L.V.S.V.C.Rao Comp.Optr.Gr.III 07552704109 9754560878
14. Sh.Akhilesh Kashiv Comp.Optr.Gr.III 07552704128 9669220172
15. Smt.Sangeeta Sortey Comp.Optr.Gr.III 07552704137 9425392964
16. Smt. Sunita Koli Comp.Optr.Gr.III 07552704143 9827738562
17. Smt. Mamta Varshney U.D.C 07552704142 9617789239
18. Ms. Rajani Balwani U.D.C 07552704102 9039788457
19. Smt. Mamta Srivastava EPABX Operator 07552704125 9926884407
20. Sh. Shyam Basu L.D.C. 07552704112 0755-2704112
21. Ms.Aparna Vyas Library Clerk 07552704141 9406542446
22. Sh. Bhola Prasad L.D.C 07552704133 9179110545
23. Sh. Vijay Katole Driver 07552704112 09424407580
24. Sh. Babulal Malviya Driver 07552704102 8109215423
25. Sh. Sandip Chanda Gestetner Optr. 07552704112 9993323481
26. Sh. Subodh Undirwade MTS 07552704122 0755-2704122
27. Sh.G.Sunder Nath MTS 07552704112 0755-2704112
28. Sh. Kamlesh Ahirwar MTS 07552704102 0755-2704102
29. Smt. D. Vimala MTS 07552704141 0755-2704141